CFS

Paso: 2,5 – 3,5 – 3,81 mm

Ficha CFS 2,5 – 3,5 – 3,81 mm

Paso: 5,08

Ficha CFS 5,08 mm